Sözleşmeler Hukuku | Kalyoncu Hukuk

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

.Sözleşmeler Hukuku, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile oluşan hukuki işlemler olan sözleşmelerin düzenlenmesi, kurulması, geçerliliği, geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurula

 

1.Sözleşmeler Hukuku, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile oluşan hukuki işlemler olan sözleşmelerin düzenlenmesi, kurulması, geçerliliği, geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki yollar ile karşı taraftan talep edilebilecek haklar, tazmin edilecek zararlar ve bu tazminin ne olacağı gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku davaları, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bu davalar, sözleşmenin geçerliliği, geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde tazminat talepleri, sözleşmenin yorumlanması, sözleşmeden kaynaklanan alacak talepleri gibi çeşitli konuları kapsayabilir.

Sözleşmeler Hukuku davaları, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Davacı, sözleşmeden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, davalıdan bir talepte bulunur. Davalı, davacının iddialarını kabul veya reddeder. Mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirerek, bir karar verir.

Sözleşmeler Hukuku davalarında, sözleşmenin içeriği, sözleşmenin kurulması ve geçerliliği, sözleşmenin feshi, sözleşmenin iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde tazminat talepleri gibi konular incelenir. Bu konularla ilgili olarak, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi kanunlar hükümleri uygulanır.

Sözleşmeler Hukuku davalarında, tarafların sözleşmeyi iyi niyetle ve sözleşmenin amacına uygun olarak yerine getirmeleri esastır. Taraflar, sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, karşı tarafa karşı dava açabilirler.

Sözleşmeler Hukuku davaları, günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan davalardır. Bu davalarda, tarafların hukuki hak ve yükümlülüklerini iyi bilmesi, davayı kazanma şansını artıracaktır. Bu nedenle, sözleşmeler hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşmeler Hukuku davalarına örnek olarak şu davalar verilebilir:

  • Sözleşmenin geçerliliği davaları: Bu davalarda, sözleşmenin geçerli olup olmadığı, yani tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun olup olmadığı, sözleşmenin yazılı veya sözlü olarak yapılıp yapılmadığı gibi konular incelenir.
  • Sözleşmenin feshi davaları: Bu davalarda, sözleşmenin taraflardan birinin veya her ikisinin talebiyle feshedilmesi talep edilir. Sözleşmenin feshi, sözleşmeden kaynaklanan hakların sona ermesine neden olur.
  • Sözleşmenin iptali davaları: Bu davalarda, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle, sözleşmenin iptal edilmesi talep edilir. Sözleşmenin iptali, sözleşmeden kaynaklanan hakların ortadan kalkmasına neden olur.
  • Sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde tazminat davaları: Bu davalarda, sözleşmedeki edimlerin bir tarafın veya her iki tarafın tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle, karşı taraftan tazminat talep edilir.
  • Sözleşmenin yorumlanması davaları: Bu davalarda, sözleşmenin içeriğinin ne olduğu, sözleşmenin hangi anlama geldiği gibi konular incelenir.
  • Sözleşmeden kaynaklanan alacak davaları: Bu davalarda, sözleşmeden kaynaklanan alacağın tahsil edilmesi talep edilir.

Sözleşmeler Hukuku davaları, karmaşık ve teknik konular içerebilir. Bu nedenle, bu davalarda hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku